Tổ văn phòng trường THCS Thanh Bình gồm:

1. Vũ Thị Hiền: Kế toàn- tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Minh: Thủ quỹ- tổ phó

3. Đỗ Thị Yến: Văn thư

4. Nguyễn Thị Hường: Thiết bị

5. Nguyễn Thị Tâm: Y tế

6. Trần Thị Hằng: Thư viện