Các tổ chuyên môn trong nhà trường gồm:

1. Tổ tự nhiên gồm 11 thầy cô giáo, trong đó:

- Thầy giáo: Đặng Đức Mạnh- Tổ trưởng

- Thầy giáo: Đỗ Văn Kiên- Tổ phó

2. Tổ xã hội gồm 11 thầy cô giáo, trong đó:

- Cô giáo: Nguyễn Thị Thủy- Tổ trưởng

- Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc- Tổ phó